آموزشگاه موسیقی نسیم صباآموزشگاه موسيقي نسيم صبا در سال ۱۳۷۳ با مديريت استاد فروغ الدين ترين پيشه فعاليت خود را آغازكرد. آموزشگاه موسيقي نسيم صبا توسط خانواده هنرمند ترين پيشه اداره مي گردد كه اين موضوع آموزشگاه را به يك محيط هنري امن ، گرم و صميمي تبديل نموده و از طرفي تمام اساتيد اين آموزشگاه سعي وافر در القاي مفاهيم اساسي هنر فاخر و ارزش هاي واقعي موسيقي به هنرجويان مي نمايند تا همچنان كه در زمينه تكنيك هاي عملي يك ساز پرتوان و قدرتمند باشند ، در درك و شناخت موسيقي صحيح نيز متمايز گردند از ديگر نكات حائز اهميت در اين آموزشگاه بكار گيري بهترين و جديدترين متدهاي آموزشي معتبرروز دنيا در آموزش سازهاي جهاني و همچنين آموزش مدرن كليه سازهاي ايراني با اتكا به ارزش هاي اساسي و تاريخي موسيقي كشور است . آموزش در آموزشگاه موسيقي نسيم صبا يك موضوع راكد نيست بلكه كليه كادر آموزشي عموم زمان خود را به تحقيق و تفحص در روشهاي جديد آموزش موسيقي معطوف داشته و البته نتايج بسيار خوبي نيز بدست آمده است .