برنامه کلاس ها

روزهای هفته
شنبه آقای آرمین ترین پیشه آقای آرش لطفی خانم مینا نجفی آقای حجت مرتاض -
یکشنبه آقای رامبد ترین پیشه آقای آرمین ترین پیشه خانم نازنین ترین پیشه - -
دوشنبه آقای رامبد ترین پیشه آقای آرمین ترین پیشه آقای نیما رحمتی زاده آقای حجت مرتاض -
سه شنبه آقای رامبد ترین پیشه آقای آرمین ترین پیشه خانم نازنین ترین پیشه خانم نوشین سلیمانیان -
چهارشنبه آقای رامبد ترین پیشه آقای آرمین ترین پیشه خانم نازنین ترین پیشه خانم غزاله تهرانی -
پنجشنبه خانم پانیذ رضایی خانم نگار یزد خواستی - - -