موسیقی عهد باستان:


کشور باستانی ایران از قدیم مهد تمدین و فرهنگ و علم و هنر بوده و از دیر زمانی با هنر موسیقی بستگی داشته است. تاکنون مدارکی که ما را از کیفیات موسیقی باستانی مثلا دوهزار و پانصد  سال پیش دوره هخامنشی آگاه سازد بدست نیامده است. اما نوشته های مورخین قدیم درباره رفتار و خصال ایرانیان و آثاری که از کاوش های باستان شناسی بدست آمده این نکته را مدلل می دارد که موسیقی سازی و آوازی در زندگی اجتماعی و فرهنگی ملل امپراطوری قدیم ایران نقشی عمده داشته است.

هردوت در تاریخ خود درباره مراسم مذهبی ایرانیان می نویسد : << ایرانیان برای تقدیم نذر و قربانی بخدا و مقدسات خود آتش بر نیفروزند و بر قبور شراب نپاشند ولی یکی از موبدان حاضر شود و سرودی مذهبی بسراید...>>

همچنین گزنوفن در کتاب خصال کورش شرح میدهد : << کورش هنگام حمله به سپاه آسور بنا به عادت خود سرودی آغاز نمود که همگی سپاهیان آنرا بسرودند. نیمه شب که کوس و رحیل بر خاست کورش سردار سپاه را بخواند و بدینسان فرمان داد - چون سپاه دشمن نزدیک شود سرود جنگ خواهم خواند و سپاه بی درنگ مرا پاسخ گویند....>>

این اشارت می رساند که موسیقی در مراسم مذهبی . آداب رزم و بی شک در زندگی اجتماعی ایرانیان قدیم سهمی بسزا داشته است.چنانکه کتاب گات های زرتشت نیز مجموعه ای از اشعار به سبک نثر مسجع و شامل سرودهای مذهبی بوده که با آهنگ های خاص خوانده میشده است.

نخستین شناسائی ما از موسیقی ایران قدیم به هزارو چهارصد سال پیش یعنی دوره ساسانی می رسد.می توان موسیقی این دوره را ریشه موسیقی بعداز اسلام دانست و همچنین ریشه موسیقی های ممالک اسلامی.

این مطلب ادامه دارد ...... 


موسیقی ,موسیقی باستان, عهد باستان, فرهنگ ,تمدن ,موسیقی قدیم ,ایران قدیم


3 نفر این مطلب را دوست داشته